وام بیمه خدمات درمانی ( دفترچه خدمات درمانی )

  • دانشجویانی که فاقد دفترچه بیمه خدمات درمانی می باشند ( به استثنای مقاطع تخصصی و PHD ) می توانند در 10 روز اول شروع هر نیمسال تحصیلی با مراجعه به اداره رفاه و تکمیل فرم درخواست مربوطه جهت اخذ دفترچه بیمه خدمات درمانی اقدام نمایند .
  • دانشجویانی که خود دارای دفترچه بیمه می باشند می بایستی از صفحه اول دفترچه بیمه یک برگ کپی به اداره رفاه و خدمات دانشجویی تحویل نمایند .
  • مدت استفاده از دفترچه بیمه یکساله بوده و پس از پایان مدت مذکور در صورت عدم انصراف دانشجو دوباره توسط اداره رفاه و خدمات دانشجویی تمدید خواهد شد مبلغ سرانه بیمه در سال جاری 94،000 ریال بوده که 50% از آن توسط دانشگاه به حساب بیمه خدمات درمانی واریز گردیده و 50% مابقی توسط صندوق رفاه دانشجویان به حساب بیمه خدمات درمانی واریز و به صورت وام بیمه جزء بدهیهای دانشجو محاسبه خواهد گردید.
  • دانشجویان متأهل مرد می توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل ( همسر و فرزندان حداکثر 3 فرزند ) استفاده نمایند .